Inschrijving voor een opleiding

[ook zijnde cursus of studiedag]
U kunt in 4 stappen uw deelname aan één van onze activiteiten inhoud geven:

Stap 1. Aanmelden

U kunt zich om planningstechnische redenen uitsluitend aanmelden via het online aanmeldformulier bij de activiteit op onze website.
Voer deze zo volledig mogelijk in en verzend deze, u krijgt van uw aanmelding een bevestiging per e-mail op het adres wat u heeft opgegeven.
Gegevens die in uw gebruikersprofiel staan worden voor zover mogelijk reeds voor u ingevuld in het formulier.

Stap 2. Aanmeldtoetsing

Uw aanmelding wordt bezien in het licht van de eventuele toelatingsvoorwaarden en het aantal beschikbare plaatsen met als mogelijke uitkomsten:

  • Plaatsing, u ontvangt daarover een mailbericht en een te ondertekenen en op te sturen overeenkomst voor deelname [deelnameformulier].
  • Telefonisch contact: toelichting op uw aanmelding en bij plaatsing ontvangt u een mailbericht en een te ondertekenen en op te sturen overeenkomst.
  • Plaatsing op de reservelijst.
  • Afwijzing: u wordt [nog] niet toegelaten tot een opleiding of cursus, omdat u bijvoorbeeld onvoldoende vooropleiding of een geen geschikte werksetting hebt.
Stap 3. Overeenkomst

U bent definitief toegelaten als u de deelnameovereenkomst ondertekend heeft ingestuurd. Feitelijk gaat u akkoord met de betalingsregeling voor de dienst die wij u leveren: een opleiding, cursus of studiedag die de bedoeling heeft bij te dragen aan uw verdere professionele ontwikkeling.

Stap 4. Start

Direct na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum [minimaal 3 weken voor de startdatum] van de betreffende opleiding ontvangt u bericht over doorgang [afhankelijk van het aantal deelnemers]. U ontvangt bij doorgang vervolgens de studiewijzer waarin u alle relevante informatie voor de [eerste] bijeenkomst[en] aantreft. U ontvangt ruim op tijd alle literatuur.

Inschrijving voor congres

[ook zijnde conferentie of symposium]
U schrijft zich in voor een congres via het ‘online’ inschrijfformulier.
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
U ontvangt per mail een bevestiging van uw inschrijving en een deelnameformulier.
Twee weken voorafgaand aan het congres ontvangt u per post uw toegangsbewijs.
Annulering is niet mogelijk. Bij verhindering kunt u iemand anders in uw plaats laten deelnemen.

Incompany opleidingen en trainingen

Het tot stand komen van een incompany opleiding of training (hierna activiteit) gebeurt in dialoog met u. Na akkoord op de offerte en ondertekening is er sprake van een formele overeenkomst. De kosten van de activiteit zijn vermeld in de opdrachtbevestiging. Betaling van de activiteit geschiedt volgens een met de klant overeengekomen betalingsschema.

Annuleren

Annuleren kan alleen aangetekend per post. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de activiteit brengen wij u de administratiekosten in rekening, evenals reeds geleverde diensten, bij annulering tussen de 8 en 6 weken voor aanvang van een ‘opleiding’ brengen wij u 50% van de kosten in rekening en vanaf 6 weken 100% van de kosten.
Indien u annuleert binnen 8 weken voor het begin van de ‘opleiding’ en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, brengen wij u extra administratiekosten in rekening. Bij annulering tijdens de ‘opleiding’ bent u de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling door FASE Education.

Toetsing en beoordeling

Indien in de cursus-/opleidingsinformatie vermeld wordt dat de cursus/opleiding wordt afgesloten met een tentamen/examen, dan vormt dit altijd een verplicht onderdeel. Een herbeoordeling van een tentamen- of examenuitslag kunt alleen aanvragen in geval van een onvoldoende beoordeling.
U komt in aanmerking voor een certificaat van deelname als u minimaal 90% van de totale contacttijd actief hebt geparticipeerd en u een voldoende op de toetsing heeft behaald. Uw aanwezigheid wordt op een presentielijst bijgehouden.

Accreditatie

Onze cursussen zijn geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen als nascholing waarvoor u registratiepunten ontvangt.

Rechten & Plichten

FASE Education streeft ernaar bij te dragen aan uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vandaar dat wij regelmatig uw mening vragen over wat wij u bieden: vorm, inhoud, organisatie, resultaat en effect. Ook ongevraagd ontvangen wij graag uw opvattingen en suggesties voor verbetering.
Wanneer u voor een cursus op de reservelijst staat, maar toch niet geplaatst wordt, dient u zich voor een volgende uitvoering van de cursus opnieuw aan te melden.

Betalingsvoorwaarden

Opleidingskosten worden op nota gefactureerd. De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. De gekozen wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. De betalingsverplichting wordt voor de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en ondertekend is door de werkgever en ontvangen is bij FASE Education. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer. Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een ‘opleiding’ door overmacht niet door kan gaan, vervallen de kosten. U wordt daar zo tijdig als mogelijk over geïnformeerd.

De cursus-/opleidingsbijeenkomsten

De cursisten ontvangen voor aanvang van de opleiding een rooster en opleidingsprogramma van de opleidingsdagen en studiematerialen. FASE Education levert cursisten de meest recente studiegids op het moment van inschrijving, waarin opleidingsgegevens zijn opgenomen. FASE Education behoudt zich het recht voor, omwille van kwalitatieve verbetering van de cursus/opleiding de opleidingsprogramma’s tussentijdse wijzigen.
Bij ziekte/verhindering van een docent zal FASE Education indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. FASE Education komt in dat geval met een alternatieve datum waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden. FASE Education houdt zich het recht voor wegens planningstechnische redenen incidenteel af te wijken van de in de studiegids vermelde startmaanden en lesdagen.

Intellectueel eigendom

FASE Education bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van FASE Education. Modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de offerte of het eindresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van FASE Education.

Toepasselijkheid van de voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op alle opleiding- en trainingsactiviteiten van FASE Education.
Door inschrijving maakt de cursist en opdrachtgever, in geval van een incompany opleiding of training, kenbaar de inschrijving- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden.
Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.